برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
تقدیر دکتر معتمدیان استاندار آذربایجان غربی از دکتر محمد امین ولی زاد رئیس دانشگاه و دکتر سعید حسین پور مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه بعنوان مدیران نمونه استانی
تقدیر و تجلیل

تقدیر دکتر معتمدیان استاندار آذربایجان غربی از دکتر محمد امین ولی زاد رئیس دانشگاه و دکتر سعید حسین پور مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه بعنوان مدیران نمونه استانی

تقدیردکتر معتمدیان استاندار آذربایجان غربی از دکتر محمد امین ولی زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و دکتر سعید حسین پور مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بعنوان مدیران نمونه استانی

تنظیمات قالب