English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢
-->

رئیس بیمارستان : دکتر علیرضا ماهوری

سابقه اجرایی جناب آقای دکتر علیرضا ماهوری رییس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قلب حضرت سیدالشهداء (ع) :

 

✓ از سال۱۳۸۴ بعنوان فلوشیپ بیهوشی قلب در بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی (ره) 

✓ از سال ۱۳۸۶بعنوان معاون آموزشی بیمارستان امام خمینی (ره)

✓ از سال ۱۳۹۳ عضو هیئت برد بیهوشی کشور

✓ از آغاز سال ۱۴۰۱بعنوان رییس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قلب حضرت سیدالشهداء (ع)

مشغول می باشند.