English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١
-->

رئیس امور مالی از سال 1387 : آقای سلمان قلیزاده