English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: سه شنبه ٠٤ مهر ١٤٠٢

معرفی همکاران مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه


*حسین حسین زاده

کارشناس مسئول

شماره تماس: 32228080_044/ داخلی 190

===================================================

*مجتبی نجم افشار

کارشناس

شماره تماس: 32228080- 044 داخلی

===================================================

*رحیم غیبی

کارشناس

شماره تماس: 32228080 _044 / داخلی 119

===================================================

*علی خدایاری

کارشناس

شماره تماس: 32228080_044 / داخلی 390

===================================================

*عادل باقرزاده محاسنی

کارشناس پاسخگویی به شکایات

شماره تماس: 32228080_044 / داخلی 391

===================================================

*سمیه عبداللهی موحد

کارشناس

شماره تماس: 32220044 _044 / داخلی 409

===================================================

*ژیلا کی نژاد

کارشناس ارتباطات و هماهنگی

شماره تماس:32222713 _044 داخلی 118

===================================================

* محمد هاشم زاده

مسئول دفتر اداره بازرسی دانشگاه

شماره تماس: 31937389-044