English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: سه شنبه ٠٤ مهر ١٤٠٢
 • بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
  بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03

 • در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
  در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .

 • بازدید تیم بازرسی به همراه مدیر جناب آقای دکتر فتاحی به تاریخ 1402/04/19 تا 1402/04/20 از شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
  بازدید تیم بازرسی به همراه مدیر جناب آقای دکتر فتاحی به تاریخ 1402/04/19 تا 1402/04/20 از شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب

 • بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو و چالدران مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخه 1402/03/01 الی 1402/03/02
  بررسی وبازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو و چالدران، به همراه دکتر مهدی فتاحی مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به همراه کارشناسان این حوزه مورخه 1402/03/01 الی 1402/03/02

 • بازدید سرزده از شبکه درمان بوکان 1402/02/10
  بازدید سرزده از شبکه درمان بوکان 1402/02/10

 • بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
  بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
  بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
   ٠٨:٤٢ - 1402/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
  در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
  در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
  در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
   ١٢:٢٧ - 1402/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
  بازدید تیم بازرسی به همراه مدیر جناب آقای دکتر فتاحی به تاریخ 1402/04/19 تا 1402/04/20 از شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
  بازدید تیم بازرسی به همراه مدیر جناب آقای دکتر فتاحی به تاریخ 1402/04/19 تا 1402/04/20 از شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
  بازدید تیم بازرسی به همراه مدیر جناب آقای دکتر فتاحی به تاریخ 1402/04/19 تا 1402/04/20 از شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
   ١١:٣٤ - 1402/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
  بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو و چالدران کارشناسان مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخه 1402/03/01 الی 1402/03/02
  بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو و چالدران مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخه 1402/03/01 الی 1402/03/02
  بررسی وبازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو و چالدران، به همراه دکتر مهدی فتاحی مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به همراه کارشناسان این حوزه مورخه 1402/03/01 الی 1402/03/02
   ١٣:٣٢ - 1402/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
  بازدید سرزده از شبکه درمان بوکان 1402/02/10
  بازدید سرزده از شبکه درمان بوکان 1402/02/10
  بازدید سرزده از شبکه درمان بوکان 1402/02/10
   ١٢:٥٤ - 1402/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>