English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩
-->

آئين نامه مصوب استفاده از خدمات کتابخانه های دانشگاه تعريف :

آئين نامه كتابخانه، مجموعه ضوابط و مقرراتي است كه هم كتابدار و هم استفاده كننده ملزم به رعايت آن هستند. اين مقررات به منظور استفاده بهتر و موثر از امكانات موجود كتابخانه و ايجاد هماهنگي و يك دستي در شيوه ارائه خدمات كتابخانه وضع شده است .

ماده يك ،استفاده کنندگان

1-دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي ، دكتراي PHD و رزيدنتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني آذربايجانغربي .

- 2 اعضاء هيئت علمي و كاركنان دانشگاه .

- 3 دانشجويان ديگر واحدها و مؤسسات مي توانند با مجوز سرپرست كتابخانه و رعايت مقررات از كتابخانه استفاده كنند ولي منابع فقط به اعضاي كتابخانه امانت داده مي شود .

- 4 كليه كاركنان غير ستادي و فارغ التحصيلان حرف پزشكي مي توانند در محل كتابخانه با هماهنگي سرپرست كتابخانه از منابع به صورت موردي استفاده نمايند .

ماده دو، امانت گيرندگان افراد ذيل مي توانند با رعايت ضوابط و مقررات، كتاب از كتابخانه به امانت بگيرند :

- 1 اعضاء هيئت علمي دانشگاه -

2 دانشجويان دانشگاه

- 3 كاركنان دانشگاه

ماده سه، شرايط عضويت

- اطلاعات دانشجويان بصورت يكپارچه از طريق مديريت اطلاع رساني و تامين منابع علمي دانشگاه در نرم افزار كتابخانه بارگذاري مي گرددو همچنين بصورت موردي توسط كتابخانه ها ثبت نام مي شود .

- مدارك مورد نياز برای صدور کارت عضويت :

.3* - ارائه كارت دانشجويي ، شناسايي، برگ انتخاب واحد و يك قطعه عكس 4

ماده چهار ، اعتبار مدت عضويت

-1 براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تا زماني كه رسما" عضو هيئت علمي دانشگاه محسوب ميشوند .

- 2 براي دانشجويان تا پايان دوره تحصيل و تا ماداميكه رسما" در مقطع تحصيلي مربوطه، دانشجو محسوب مي شوند .

- 3 براي كاركنان دانشگاه تا زماني كه در دانشگاه اشتغال به كار دارند .

تبصره : تمامي افراد عضو در صورت اتمام تحصيلات يا بازنشستگي موظف هستند كه طبق مقررات دانشگاه با كتابخانه تسويه حساب نمايند .

ماده پنج، مدت شرايط امانت

- 1 تعداد كتابهائي كه افراد عضو مي توانند در يك زمان از تماامي كتابخاناه هااي تابعاه دانشگاه به امانت بگيرند و مدت امانت به شرح ذيل مي باشد . - حداكثر 11 جلد به مدت 33 روز براي اعضاي هيئت علمي و رزيدنت ها . - كتابخانه هاي مجموعه دانشگاه با توجه به موجودي كتاب مي توانند تعداد و زماان امانات كتاب را كاهش و يا افزايش دهند .

- 2 چنانچه كتابي مورد نياز عده زيادي از اعضاء باشد، كتابخانه مي تواند مادت امانات را هنگام امانت دادن كاهش دهد .

- 3 امانت گيرنده مي تواند مدت امانت را با اطلاع كتابدار مسئول ميز امانت، تمديد كند مشروط بر اينكه عضو ديگري آن كتاب را درخواست نكرده باشد .

- 4 مجموعه كتابهاي الكترونيك مرجاع E-book هاا و CD هااي آموزشاي بصاورت اورجينال فقط براي استفاده در كتابخانه مي باشند و به امانت داده نماي شاوند . و در صاورت نياز كپي منابع الكترونيكي با ارائه CD ، DVD خام در اختيار مراجعين قرار مي گيرند .

تبصره 1 :

منابع كتابخانه فقط به عضو امانت داده مي شود. و امانت گيرنده مجاز نيست كتابهاي امانت گرفته شده را به ديگران واگذار نمايد .

تبصره 2 :

چنانچه شخص ديگري كتاب را درخواست كرده باشد، مدت امانت قابل تمديد نخواهد بود و كتاب مورد درخواست 24 ساعت برا ي متقاضي نگهداري مي شود و در صورت عدم مراجعه در اختيار متقاضي بعدي قرار مي گيرد .

تبصره 3 :

كتابخانه با توجه به درخواست اساتيد مي تواند بعضي از كتابهاي پر مراجعه درسي را شامل مقررات رزرو كرده و مدت امانت آنها را كاهش دهد و حتي در مواردي اين گونه كتابها فقط در سالن مطالعه قابل استفاده خواهند بود .

تبصره 4 :

نسخه اضافي كتابهاي رزرو را مي توان طبق تشخيص سرپرست كتابخانه پس از پايان ساعت كار كتابخانه تا اول وقت صبح روز بعد به امانت داد ( جرايم تخلف از اين قانون در ماده هفت شرح داده شده است .( تبصره 1 : به دانشجويان استعدادهاي درخشان تا 12 جلد كتاب به امانت داده مي شود .

ماده شش، منابعي که به امانت داده نمي شوند :

- 1 نشريات ادواري فارسي و لاتين .

- 2 كتابهاي رزرو كتابخانه( با محدوديت امانت 

- 3 پايان نامه .

- 4 كتابهاي مرجع (اطلس ها، دايره المعارف ها و فرهنگ ها، كتبي كه كتابخانه با توجه به شرايطي ، آنها را در بخش مرجع نگهداري مي كند . - 1 كتابهاي الكترونيك (E-book) ها و CD هاي آموزشي مرجع

تبصره 1 :

از كتب مرجع تا 23 برگ كپي در اختيار متقاضي قرار مي گيرد .

تبصره 2 :

فتوكپي از پايان نامه ها به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد .

ماده هفت، جريمه ها :

از اعضايي كه كتابهاي امانت گرفته شده را در موعد مقرر به كتابخانه پس ندهند و يا آنها را گم كنند و يا خساراتي به آنها وارد كنند به ترتيب زير جريمه گرفته مي شود .

- 1 در صورتي كه كتابها را امانت گيرنده در موعد مقرر به كتابخانه پس ندهد .

- 2 در نوبت اول به ازاي هر روز دير كرد مبلغ 133 ريال جريمه نقدي دريافت ميگردد .

- 3 در نوبت دوم همراه جريمه نقدي عضويت براي مدت يكماه تعليق ميگردد .

- 4 در نوبت سوم همراه جريمه نقدي عضويت براي مدت شش ماه تعليق ميگردد .

5 - در نوبت چهارم منجر به ابطال عضويت ميگردد .

- 6 هر گاه امانت گيرنده كتابي را گم كند، براي كتابهاي فارسي سه برابر قيمت كتاب به اضافه 11333 ريال و براي كتابهاي لاتين دو برابر قيمت كتاب به نرخ ارز آزاد به اضافه 11333 ريال به عنوان خسارت دريافت مي گردد .

- 7 هرگاه امانت گيرنده به كتابي خسارت وارد كند (پارگي، بريدن صفحات، عكسها، نقشه ها يا هر قسمت ديگر كتاب) مانند رديف ( 2 ) ماده هفت از او جريمه دريافت ميشود .

- 8 چنانچه امانت گيرنده از بر گرداندن كتاب يا پرداخت بهاي آن امتناع كند، عضويت وي تعليق ميشود و برا ي تمام دوران تحصيلي از امانت گرفتن كتاب محروم خواهد شد و در صورتي كه در نيمسال آخر تحصيل باشد با او تسويه حساب نخواهد شد .

- 9 چنانچه چنين موردي براي اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه پيش آيد، ميزان خسارت تعيين شده توسط سرپرست كتابخانه به معاونت پشتيباني دانشگاه جهت اقدام مقتضي ارسال خواهد شد .

10 - چنانچه مراجعه كننده به E-book ها و Cd هاي آموزشي آسيب وارد كند بايد يك نسخه از آن را تهيه و در اختيار كتابخانه قرار دهد در غير اينصورت 2 برابر قيمت cd از او جريمه اخذ خواهد شد .

ماده 8:بهمنظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه، کليه اعضاء موظف هستند در محيط کتابخانه موارد زير را رعايت نمايند .

- 1 اجتناب از رفتارهاي مغاير با اصول اسلامي و اخلاقي

- 2 حفظ كامل سكوت و آرامش

- 3 عدم استعمال دخانيات

- 4 حفظ نظم و پاكيزگي كتابخانه

5 -پرهيز از ايجاد مزاحمت براي ساير اعضاء

- 6 رعايت احترام به كاركنان كتابخانه

- 7 در صورت مشاهده تخلف، پس از يك نوبت تذكر شفاهي، ضمن تعليق عضويت فرد متخلف به كميته انضباطي دانشگاه معرفي خواهد شد .

. ماده 9 : تسويه حساب

- 1 هر نوع تغيير در وضعيت آموزشي دانشجويان، از قبيل انتقال، انصراف از تحصيل، جابجايي، مهمان شدن و نظاير آن منوط به ارائه برگه تسويه حساب از كتابخانه است .

- 2 ساير امانت گيرندگان، اعم از اعضاي هيأت علمي، محققان و كاركناني كه منتقل، بازنشسته و بازخريد مي شوند، يا از ماموريتهاي دراز مدت و فرصت مطالعاتي استفاده ميكنند، يا به هر ترتيب به خدمت آنان خاتمه داده مي شود، ملزم به دريافت تسويه حساب از كتابخانه و تحويل آن به كارگزيني مي باشند - 3 دانشجويان فارغ التحصيلي كه ملزم به ارائه پايان نامه هستند مي بايست در هنگام تسويه حساب يك نسخه چاپي و دو نسخه بصورت CD شامل فايل PDF و WORD پايان نامه خود را در اختيار كتابخانه قرار دهند. كه يك نسخه از فايل الكترونيك آن به كتابخانه ملي و مركز اسناد تهران تحويل مي گردد .

- 4 دانشجويان مهمان از ساير دانشگاهها نيز به هنگام فارغ التحصيلي بايد با كتابخانه تسويه حساب نمايند .

نسخه اي از اين آئين نامه بايد جهت اطلاع از متن آن در معرض ديد مراجعان كتابخانه قرار گيرد . به تصويب امضاء كنندگان زير رسيده و اجراي مفاد آن 29 / 3 / 97 اين آئين نامه در تاريخ از طرف پرسنل كتابخانه اجباري مي باشد