English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨

جلسات شورای دانشگاه برگزار شده در طی سالهای 95-94