English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
-->

مشاوره تغذیه:

لیست روزها و ساعاتی که مشاوره تغذیه در این مرکز انجام می شود ، ضمنا مشاوره تغذیه برای بیماران دیابتی در پنج شنبه آخر هرماه به صورت رایگان انجام می شود.