English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٢٧ فروردين ١٤٠٠
-->

درمانگاه جراحی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه جراحی قلب در درمانگاه مرکز حضور دارند به قرار زیر است :