English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩
-->

درمانگاه داخلی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :